انگیزه

 

چرا که دیتا ارزشمند است و می تواند کیفیت تصمیمات را تضمین نماید

انگیزه

چرا که دیتا ارزشمند است و می تواند کیفیت تصمیمات را تضمین نماید

انگیزه


نمی توان اهمیت نقش اطلاعات در تصمیم گیری ها را انکار نمود. قلبا بر این اعتقادیم که 100 درصد اطلاعات، می تواند 100 درصد موفقیت را به همراه آورد. در واقع سرعت تغییرات در فضای کسب و کار، بسیار سریع است. و تنها شرکتهایی می توانند به رشد خود ادامه دهند. که به ارزش اطلاعات و تصمیم گیری مبتنی بر دانش؛ پی برده باشند. آنچه برای نکس لوکس اهمیت دارد. و به عنوان هدف اصلی شناخته می شود.؛ ارائه اطلاعاتی است که بتواند کیفیت تصمیم گیری در شرکتها را تضمین نماید. دستیابی به این هدف، بدون نوآوری و استفاده از مدل های تحلیل داده امکان پذیر نیست.
از این رو، مهمترین ارزش در گروه نکس لوکس، نوآوری است که عمدتا از طریق توسعه روش های مدرن تحقیقات بازاریابی و تحلیل داده دنبال می گردد. همچنین نکس لوکس عمیقا معتقد است. که صداقت و کیفیت خدمات؛ تنها راه برقراری ارتباط بلند مدت با شرکای خود است. بر اساس همین دو ارزش؛ روابط با کارفرمایان در نکس لوکس شکل می گیرد. برای نکس لوکس؛ داشتن روابط بلند مدت و همه جانبه با مشتریان؛ مهمتر از اتمام پروژه هاست.

فهرست