index logo

در رویـدادهای اینـدکس با همـکاری آژانـس تحقیقات بازار نکس لوکس؛ در مــورد موضــوعات روز و دغــدغه‌های مدیــران بازاریـابی و تحقیقات بازار، صـــــحبت خواهـیم کرد و داده‌ها و گزارش‌های واقعی و ارزشمندی از بازار ارائه خواهد شـد. رویکرد ایندکس، عملیاتی‌ســت و قصـد دارد تا به مدیران جهـت تصــمیم‌گیری‌ها کمـک نماید. اینـدکس، هر ماه طـی یــک جلســه 180دقیــقه‌ای با موضـوع مشخص برگزار می‌شـود.

ارائه گزارش “عادات رسانه در مورد شبکه های خانگی”
تاریخ: 9 مهر
روز: یکشنبه
ساعت: 15 تا 18:30

جهت اطلاعات بیشتر روی لینک زیر کلیک کنید.

Index 1 

 

 

ارائه گزارش “عادات رسانه در مورد نسل Z”

تاریخ: 28 آبان
روز: یکشنبه
ساعت: 15 الی 18

فهرست