بانک های لیدر کشور

مقدمه

در سالهای اخیر و همزمان با کاهش فعالیت های ارتباطی و تبلیغاتی بانکهای فعال در کشور.، نرخ توسعه ی «خدمات و محصولات جدید» آنها نیز دچار افت شده. و پیامهای جدید و متمایزی از طرف بانکها به بازار ارائه نشده است. (شاید فقط کمپین «بلو بانک سامان» را بتوان یکی از نمونه های موفق و متمایز اجرا شده. در سال های اخیر در نظر گرفت ). در چنین شرایطی نرخ تغییر برند در میان مشتریان در مقایسه با سال های گذشته با کاهش همراه بوده. و اکثر مشتریان، بانک اصلی خود را تغییر نداده اند. در ادامه به بررسی بانک های لیدر کشور ایران خواهیم پرداخت.

بانکداری مدرن؟

 یکی از اتفاق های مهم در فضای بانکی، پررنگ شدن اهمیت خدمات مرتبط با «بانکداری دیجیتال»، «بانکداری همراه» و «بانکداری آنلاین» در تصمیم گیری مشتریان است.؛ اگر چه این موارد از نظر حرف های یکسان نیستند. اما از جنبه ی ادراک عمومی مشتریان، هر سه به عنوان مفاهیم مشابهی در نظر گرفته شده. و بر انتخاب برند، تاثیرگذار بوده اند. 

در زمینه ی بانکداری دیجیتال و بر اساس ادراک مشتریان، بانکهای سامان، ملت و ملی عملکرد بهتری داشته اند. و اغلب مشتریان، این سه بانک را به عنوان بانکهای پیشرو به خصوص در زمینه ی خدمات بانکداری آنلاین در نظر میگیرند. 

به طور کلی و بر اساس اطلاعاتی که خردادماه 1401 و به کمک روش مصاحبه ی تلفنی (حجم نمونهی 400 نفری) از 5 شهر اصلی کشور جمع آوری شده است. ( توسط شرکت تحقیقات بازار نکس لوکس) ، ۶ بانک در بازار ایران به عنوان بانکهای اصلی و لیدر شناخته شده اند. لازم به ذکر است که این اولویت بندی بر اساس «تعداد مشتریان» (به اصطلاح Volume Share) بوده و بر اساس ارزش مالی مشتریان، ارائه نشده است. همچنین اطلاعات ارائه شده در سطح مشتریان نهایی (B2C) است و مشتریان شرکتی و سازمانی در این اطلاعات لحاظ نشده اند.

بانک های لیدر کشور

به این ترتیب، بانک های اصلی و لیدر در بازار ایران عبارتند از:

نکته مهم اینکه جایگاه بانک سپه در سالهای قبل ضعیفتر بوده است اما ادغام های اخیر در صنعت بانکداری به بهبود جایگاه این بانک منجر گردید.

فهرست