استراتژی ارتباطی

تعریف:


استراتژی ارتباطی، برنامه ای است که به برند کمک می کند تا به شیوه ای مطلوب با مشتریان ارتباط برقرار کند. زمانی که یک شرکت فاقد استراتژی ارتباطی باشد، نمی تواند به درستی با مشتریان خود ارتباط برقرار کرده و به اهداف مورد نظر دست یابد.

انواع استراتژی های ارتباطی بازاریابی:

  • استراتژی بصری یا Visual Strategy: در استراتژی ارتباط بصری، یک شرکت از صفحات وب و تصویر برای برقراری ارتباط با مشتریان استفاده می کند. این استراتژی معمولا در ارائه مستندات یا ارائه در محل کار استفاده می شود.
  • استراتژی کلامی یا Verbal Strategy: در این نوع استراتژی، یک شرکت ممکن است از ارتباطات شفاهی یا کتبی استفاده کند. استراتژی کتبی می تواند شامل ایمیل، فکس و چت باشد.
  • استراتژی غیرکلامی یا Non-verbal Strategy: استراتژی ارتباط غیرکلامی شامل حالات چهره، زبان بدن یا لحن صدا است.

مراحل :

شناسایی اهداف: بعضی از اهداف مشترک برندها: سودآوری، خدمات خوب به مشتریان، حفظ کارکنان، بازاریابی.

شناسایی اهداف ارتباطی: این اهداف باید قابل اندازه گیری باشند و محدود به زمان نباشند. مانند ایجاد وفاداری به برند و رتبه بندی آگاهی از برند که از اهداف ارتباطی هستند.

تجزیه و تحلیل وضعیت فعلی: باید یک تجزیه و تحلیل SWOT برای تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای برند انجام شود.

تحقیق درمورد رقبا: مطالعه رقبا کمک می کند تا از اشتباهاتی که آن ها مرتکب شدند جلوگیری شود. همچنین شناسایی تجربه مشتری، قیمت‌گذاری و استراتژی‌های رقبا به بهینه سازی ارتباط کارکنان با مخاطب هدف کمک می کند.

شناسایی مخاطب هدف: مخاطب هدف به معنای گروهی از افراد است که یک برند می خواهد استراتژی خود را متناسب با آن ها طرح ریزی کند. هنگام تدوین یک استراتژی ارتباطی، شرکت باید بداند که چه کسی را هدف قرار می دهد.

فهم بینش مصرف کننده: درک بینش مصرف کننده به شناخت علت خرید مخاطبان هدف و طراحی استراتژی متناسب با مخاطبان هدف کمک می کند.

شناسایی کانال های ارتباطی: در نهایت، این مرحله بر انتخاب کانال های ارتباطی که بیشترین تاثیرگذاری را بر مخاطبان هدف دارند تمرکز دارد. بنابراین، بر اساس برنامه ارتباطی، زمان، میزان تکرار اجرا و… تعیین می شود.

فهرست