برنامه ورود به بازار

 

ورود به بازارهای جدید مستلزم در اختیار داشتن استراتژی و برنامه منسجم و مبتنی بر داده است

برنامه ورود به بازار

 

ورود به بازارهای جدید مستلزم در اختیار داشتن استراتژی و برنامه منسجم و مبتنی بر داده است

برنامه ورود به بازار


تعریف استراتژی ورود به بازار

استراتژی ورود به بازار، رویکرد یک سازمان در استفاده از منابع داخلی و خارجی است. تا بتواند ارزش های مورد نظر را به مشتریان ارائه نماید و مزیت رقابتی کسب نماید. در واقع، استراتژی ورود به بازار؛  نحوه بکارگیری بازارهای مختلف بازاریابی برای رسیدن به هدف را مشخص می سازد. استراتژی ورود به بازار، در دو زمان بیشتر از هر زمان دیگر کاربرد دارد. و مطرح می شود که عبارت است از :

  • زمانی که شرکت قصد دارد محصول جدیدی تولید نماید و به بازار عرضه نماید
  • زمانی که شرکت قصد دارد وارد یک بازار جدید به خصوص در کشورهای دیگر شود

 مراحل ورود به بازار

استراتژی ورود به بازار در اغلب موارد، حتی پیش از برنامه بازاریابی تدوین می شود. به طور کلی، استراتژی و برنامه ورود به بازار شامل 4 مرحله اصلی است که عبارتند از :

  • مرحله اول : تحلیل بازار (Market Analysis) : ارزیابی اندازه بازار، شناسایی و تحلیل نیازهای مشتریان، شناخت رقبا و به طور کلی ارزیابی فرصت های موجود در بازار
  • مرحله دوم : هدفگذاری و انتخاب بازار : در این مرحله بر اساس ارزیابی های صورت گرفته، بازار هدف نهایی انتخاب می شود. مهمترین ابزارها در این مرحله، بخش بندی بازار (market segmentation) ، انتخاب بازار (Market Selection) و انتخاب هدف (Segment Targeting) می باشد.
  • مرحله سوم : توسعه آمیخته بازاریابی : بر اساس بازار هدف انتخاب شده، آمیخته بازاریابی تعیین می شود. مواردی نظیر ویژگی های محصول، روش قیمت گذاری، روش توزیع، شیوه های ترفیع محصول و تبلیغات؛ در این مرحله تعیین می گردد. در واقع، در این مرحله شیوه های اجرایی استراتژی ورود به بازار، مشخص می گردد.
  • مرحله چهارم: جذب مشتری : همانطور که بیان شد معمولا برنامه های ورود به بازار، برنامه های جامعی هستند. و حتی نحوه دسترسی به مشتریان، کسب رضایت آنها، توسعه روابط با مشتری و ایجاد وفاداری در میان مشتریان را تعیین می کنند. تمام مولفه های برنامه های ورود به بازار، در راستای یکدیگر تعریف می شوند. و از این روست که معمولا از واژه استراتژی ورود به بازار برای توصیف آن، استفاده می شود. تا بتواند یکپارچگی و هماهنگی عناصر را منعکس سازد.

نتیجه گیری

مرحله اول و مهمترین مرحله در تدوین برنامه های ورود به بازار ، تحلیل بازار است. که معمولا با مطالعات جامع بازار به انجام می رسد. در این مرحله، تحقیقات وسیعی برای شناخت مولفه های مختلف بازار به انجام می رسد. و اطلاعات بدست آمده از این مرحله، مبنای اتخاذ تصمیمات در مراحل بعدی می باشد. نکس لوکس به عنوان یک آژانس پیشرو در حوزه تحقیقات بازار، فراهم کننده اطلاعات جامع بازار و تحلیل آنها می باشد. این اطلاعات از طریق گزارش های از پیش تهیه شده. و همچنین تعریف پروژه های جدید تحقیقات بازار ؛ فراهم می گردد. و توسط تیم های تخصصی، مورد تحلیل قرار می گیرد و در نهایت می تواند اطلاعات مورد نیاز برای تدوین برنامه گام به گام برای ورود به بازارهای جدید را مهیا نماید.

فهرست