Home Visit – In-Home Interviews

تعریف

چنانچه هدف از انجام تحقیق، ارزیابی محصول یا خدمتی باشد که مصرف کنندگان در خانه از آن استفاده می کنند، روش In-Home Interviews مناسب ترین روش برای جمع آوری دیتا می باشد؛ چرا که هیچ روشی، بیشتر از مصاحبه با مصرف کنندگان در محیط طبیعی، زمینه و بازخورد واقعی مصرف کنندگان را فراهم نمی سازد. روش In-Home Interviews، یکی از روش های کیفی جمع آوری اطلاعات در تحقیقات بازار محسوب می شود که در آن معمولا تیمی از مصاحبه کنندگان، از خانه یک مصرف کننده بازدید می کنند و در طی این بازدید، در خصوص محصول یا خدمتی که فرد در خانه از آن استفاده می کند، بحث و گفتگو می کنند. در این جلسه، معمولا مصاحبه شونده طبق دستورالعملی، به استفاده از محصول یا خدمت مورد نظر می پردازد و مصاحبه کنندگان، موارد حائز اهمیت مشاهده شده را ثبت می کنند. این جلسات حدود 1 تا 2 ساعت به طول می انجامد و در پایان جلسه، هدیه قابل توجهی به مصاحبه شونده داده می شود.

فرآیند مصاحبه:

 پس از تعیین اهداف تحقیق، لیستی از افراد واجد شرایط برای انجام مصاحبه انتخاب می شوند. عموما به منظور بررسی برخی از شرایط اولیه، یک غربال با افراد مختلف تکمیل می شود و چنانچه شرایط انجام مصاحبه برقرار بود، زمانی برای حضور تیم تحقیقات در منزل افراد تنظیم می گردد. پس از انجام مصاحبه، بازخوردها و تجربه استفاده مصرف کننده از محصول یا خدمت، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

مزایا

مهمترین مزیت استفاده از روش In-Home Interviews، طبیعی بودن محیط جمع آوری اطلاعات می باشد. این مطلب کمک می کند تا این روش در پروژه های مربوط به توسعه محصول، بسیار کارآمد باشد. این روش کمک می کند تا استفاده از یک محصول یا خدمت، به صورت زنده در دید تیم تحقیقاتی قرار بگیرد و چنانچه در این پروسه، سوالاتی برای مصاحبه شوندگان ایجاد گردد، این امکان وجود دارد تا سوالات در حین استفاده مطرح شوند. به عنوان مثال، در تهیه یک مواد غذایی، می توان از مصاحبه شونده درخواست کرد که طبق عادت روزمره خود، به تهیه مواد غذایی بپردازد. در این موقعیت، می توان سوالات مختلفی را مطرح کرد:

چه چیزی را می توان در دستورالعمل تهیه این محصول، بهبود بخشید؟

چرا این محصول را بدین شکل تهیه کردید؟

(چنانچه مصاحبه شونده افزودنی اضافه کرد) چرا این افزودنی را اضافه کردید؟

شما معمولا این غذا را در کنار چه چیزی میل می کنید؟

و …

محدودیت ها

مهمترین چالشی که در ارتباط با In-Home Interviews وجود دارد، بحث مربوط به هزینه های انجام آن است. معمولا اجرای این روش هزینه بالایی دارد؛ هزینه رفت و آمد تیم تحقیقاتی و همچنین هدیه قابل توجهی که باید به مصاحبه شونده اختصاص داد، منجر می شود که هزینه اجرای هر مصاحبه بالا شود. علاوه بر این، جمع آوری صحیح اطلاعات در این روش، تا حد زیادی وابسته به میزان تسلط مصاحبه کنندگان دارد و چنانچه این تسلط وجود نداشته باشد، ممکن است نتایج به درستی جمع آوری نشوند. 

فهرست