تحقیق کمی بازار

تحقیق کمی | تحقیقات بازار نکس لوکس

تحقیق کمی چیست؟

تعریف

تحقیق کمی بازار، شامل جمع آوری دیتا از طریق نظرسنجی ها و پرسشنامه های ساختاریافته است. از آنجاییکه سوالات، ساختاریافته و پاسخ های احتمالی بطور ساختاری و از پیش تعیین شده اند، داده های جمع آوری شده در این روش به صورت عددی بوده و از فرمول های آماری برای تجزیه و تحلیل آن استفاده می شود. حجم نمونه گسترده در این نوع تحقیق، تعمیم پذیری نتایج را تقویت می بخشد.

انواع روش های تحقیق کمی بازار

این نوع تحقیقات را می توان به دو شیوه تحقیقات اولیه و ثانویه به انجام رساند:

تحقیقات اولیه

رایج ترین نوع تحقیقات کمی هستند.

پیمایش یا نظرسنجی: حاوی پرسشنامه های ساختاریافته با سوالات بسته اند که از نظر زمانی، به دو نوع مقطعی و طولی تقسیم می شود:

نظر سنجی مقطعی: در این روش، داده‌های جمع‌آوری‌شده، در یک زمان معین و در یک جامعه خاص تجزیه و تحلیل می ‌شود.

نظرسنجی طولی: در روش پیمایش طولی، تحقیقات در طول سال ها یا دهه ها بر روی بازار جمعیتی هدف یا افراد خاصی برای جمع آوری داده های آماری انجام می شود.

مصاحبه های فردی: به 3 روش حضوری، تلفنی و آنلاین انجام می شوند.

تحقیقات ثانویه

این روش به اعتبار بخشیدن داده های آماری اولیه از طریق مشاهده داده های تاریخی کمک می کند.

روش های کمی کاربردهای مختلفی دارند؛ توصیف کردن (مقایسه، ترسیم ویژگی ها و…)، تحلیل همبستگی بین متغیرها (بدون مداخله و تغییر متغیرها)، تحقیق تجربی (بررسی ارتباط میان متغیرها با مداخله در متغیرها) و تحقیق پیمایشی از انواع مختلف روش های تحقیق کمی بازار هستند.

مزایا

  • جمعیت نمونه بزرگتر که منجر به دقیق تر شدن نتایج می شود.
  • ساختاریافته بودن نظرسنجی ها و پرسشنامه ها و امکان تبدیل پاسخ ها به داده های عددی.
  • آسان بودن تجزیه و تحلیل داده ها به دلیل مبتنی بودن بر عدد و ارقام
  • عدم سوگیری در داده ها
  • امکان مقایسه مستقیم نتایج به دست آمده در زمان و محیط های متفاوت

محدودیت ها

  • امکان نادیده گرفتن داده های بیشتر به دلیل داشتن ساختار تعیین شده و مبتنی بودن بر اعداد و ارقام
  • بازنمایی سطحی احساسات
  • انحراف در داده ها و از دست رفتن برخی داده ها در صورت شفاف نبودن اندازه گیری ها
فهرست