تست مفهوم

تعریف:

تست مفهوم یا Concept Test، روشی برای جمع آوری نظرات مشتریان درمورد ایده ها و مفاهیم در رابطه با یک محصول یا خدمت.، قبل از تولید و راه اندازی واقعی آن است. بنابراین می توان میزان پذیرش مشتریان و تمایل آن ها به خرید را پیش از تولید ارزیابی کرده. و طبق آن، تصمیمات حیاتی را اتخاذ کرد. فقط مشتریان می توانند تعیین کنند. که آیا یک ایده موفق خواهد شد یا از بین خواهد رفت.، به همین دلیل ضروری است که ایده ها و مفاهیم قبل از عرضه به مشتریان.، مورد ارزیابی قرار بگیرند. بینش جمع آوری شده با استفاده از این تست.، کمک می کند تا محصولات، موثر و موفق عرضه شوند. تست مفهوم، اطلاعاتی را درخصوص ویژگی های محصول، ظاهر، قیمت و موارد دیگر ارائه کرده. و کمک می کند تا از اعتبار هر جزء محصول اطمینان حاصل شود.

انواع تست مفهوم: 

روش اصلی تست مفهوم به شرح زیر4 هستند:

Comparison testing یا تست مقایسه: در این تست، دو یا چند مفهوم به پاسخگویان ارائه می شود. و پاسخ دهندگان برای انتخاب بهترین مفهوم ارائه شده، مفاهیم را مقایسه می کنند.

Monadic testing: در تست مونادیک، مخاطبان هدف به چند گروه تقسیم شده. و به هر گروه فقط یک مفهوم نشان داده می شود. در این تست، پاسخ دهندگان درمورد ویژگی های مختلف محصول، ظاهر، قیمت و موارد دیگر نظرات خود را اعلام می کنند. و از آنجاییکه در هر گروه یک مفهوم نمایش داده می شود، تحلیل عمیق تری از مفهوم صورت می پذیرد.

Sequential monadic testing: در تست های متوالی مونادیک نیز مخاطبان هدف به چند گروه تقسیم می شوند.؛ اما تمامی مفاهیم در همه گروه ها نمایش داده خواهند شد.، به همین دلیل، نیاز به پرسشنامه طولانی است.

Proto-monadic testing: یک تست پروتومونادیک شامل یک تست مونادیک متوالی و یک تست مقایسه است. در پروتومونادیک، پاسخ دهندگان ابتدا چندین مفهوم را ارزیابی کرده. و سپس مفهومی را که ترجیح می دهند انتخاب می کنند. این طرح برای اعتبارسنجی نتایج حاصل از آزمون مونادیک متوالی مفید است. چراکه میزان سازگاری مفهوم انتخاب شده. در تست مقایسه با اطلاعات جمع آوری شده. در تست مونادیک متوالی مشخص می شود.

کاربردها:

توسعه محصول: از این تست برای تصمیم گیری درمورد توسعه محصولات جدید مطابق انتظارات مشتریان استفاده می شود.

طراحی صفحه اصلی وبسایت: صفحه اصلی، اولین نقطه تماس با مشتریان بالقوه است به همین دلیل طراحی مناسب آن ضروری است. با استفاده از تست مفهوم، می توان نقص های طراحی را برطرف نمود.

تست لوگوی جدید: هنگام طراحی یک لوگوی جدید، ضروری است که واکنش مشتریان به طراحی جدید و ایجاد ارتباط بصری با لوگو ارزیابی شود. تست مفهومی یک راه عالی برای آزمایش طرح های مختلف و ایجاد لوگویی متناسب با نظرات و احساسات مشتریان است.

قیمت: برای طراحی یک طرح تخفیفی یا برنامه ریزی یک ساختار قیمت گذاری جدید آزمایش مفهوم مفید است. 

تست تبلیغات: آزمایش تبلیغات، بنرها و تصاویر در وب سایت ها برای شناسایی بهترین ترکیب ممکن توسط این تست امکان پذیر است. این نوع تست می‌تواند بینش‌هایی در رابطه با مورد توجه قرار گرفتن یا نگرفتن یک تبلیغ توسط مشتریان ارائه کند.

فهرست